Etik İlkeler

1.      Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisine gönderilen çalışmalarda Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) önerileri ve COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.  COPE için tıklayınız.

2.      Yazarlar, çalışmaya katkıda bulunanlarla sınırlı olmalıdır.

3.      Yazarlar, tamamen orijinal eserler yazdıklarından ve uygun şekilde alıntı yapıldığından emin olmalıdır.

4.      Değerlendirme sürecinde yazarlardan, inceleme için bir makale ham verileri istenebilir.

5.      Çalışma başka bir dergide inceleme altından olmamalıdır.

6.      Çalışma, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış olmamalıdır.

7.      Yazarlar çıkar çatışmasından sakınmalıdırlar.

8.      Çalışmalarda yazarları tanıtıcı bilgiler bulunmamalıdır.

9.      Dergi, kör hakemlik süreci uygulamaktadır. Yazarlar inceleme sürecinin gizliliğine saygı göstermeli ve kendilerini hakemlere ifşa etmemelidirler.

10.   Çalışmada yer alan tüm materyallerin sorumluluğu yazarlara aittir.

11.   Çalışmalardaki yazılar, resim, şekil, tablolar vb  izin almaksızının kullanılamaz, çoğaltılamaz. Bilimsel amaçlarla kaynak göstererek  alıntı yapılabilir.

12.   Dilimleme, fabrikasyon, aşırmacılık, duplikasyon, desteğin gözardı etme kabul edilemez uygulamalardır. Tüm yazarlar bu konulara dikkat göstermelidirler.

13.   2020 ve sonraki yıllarda yapılan çalışmalar için etik kurul kararı gereklidir.  Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıda sunulmuştur.

• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi,

• 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

14.   Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Bu bilgiler kaynakçadan sonra aşağıdaki bilgiler ile birlikte sunulmalıdır.

·        Destek Bilgisi: Bu çalışmanın hazırlanması süresince herhangi bir bireyden ya da kurumdan ayni ya da nakdi bir yardım/destek alınmışsa belirtilmelidir.

·        Çıkar Çatışması: Makalede herhangi bir çıkar çatışması ya da kazancı varsa belirtilmelidir.

·        Etik Onayı: Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara riayet edildiğini yazar(lar) beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde Turizm Akademik Dergisinin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

·        Bilgilendirilmiş Onam Formu:

·        Etik Kurul Onayı: Etik kurul kararı gerektiren araştırmalarda izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Etik kurul kararı gerektirmeyen araştırmalarda, neden etik kurul kararı gerekmediği açıklanmalıdır.

15.   Etik kurul kararı hakkında bilgi aynı zamanda çalışmanın başlığına dipnot verilerek gösterilmelidir.

16.   Araştırma verilerinin hangi tarihler arasında toplandığı yöntem kısmında belirtilmelidir.